Våra tyska användarvillkor gäller:

Användarvillkor för My Ice Hockey

Mellan kund – nedan kallad kund – och entreprenörer

Force8 AG

Seefeldstrasse

233 8008 Zürich Schweiz

– nedan kallad Force8 –

– gemensamt kallade avtalsslutande parter.

1 Omfattning

1.1 Dessa användarvillkor gäller från 6 mars 2019 och ersätter alla tidigare versioner.

1.2 Tillsammans med det bekräftade erbjudandet och alla andra avtalshandlingar utgör dessa användarvillkor det slutliga avtalet (nedan kallat ”avtalet”) mellan kunden och Force8. Dessa användarvillkor är en integrerad del av alla erbjudanden, orderbekräftelser, fakturor och varje My Ice Hockey-inloggning.

1.3 Följande användningsvillkor gäller mellan kunden som anges i serviceavtalet och Force8 såvida inget annat är obligatoriskt enligt lag i enskilda fall eller om parterna inte uttryckligen har avtalat annat skriftligen. Dessutom godkänner kunder eller användare dessa användarvillkor genom att använda tjänsterna från My Ice Hockey.

1.3. Dataskyddsdeklarationen är en integrerad del av dessa användarvillkor – se https://myice.hockey/datenschutz/.

2 Avtalets allmänna innehåll

2.1. Dessa användarvillkor gäller för användningen av Force8-programvaran ”My Ice Hockey” i enlighet med den aktuella produktbeskrivningen som ”Software as a Service” (SaaS). Programvaran drivs av Force8 som en SaaS-lösning. Kunden har möjlighet att använda programvaran som lagras och körs på Force8-servrarna eller en tjänsteleverantör beställd av Force8 via en Internetanslutning under kontraktets löptid för sina egna syften och att spara och bearbeta sina data med deras hjälp.

2.2 Dessa användarvillkor gäller uteslutande. Kundens användarvillkor gäller inte. Motbekräftelser från kunden med hänvisning till hans egna villkor avvisas uttryckligen.

2.3 Presentationer, uttalanden och liknande är endast bindande när de lagligen har undertecknats. Övriga arbetsresultat är endast bindande om detta uttryckligen anges skriftligt. Delårsrapporter och preliminära arbetsresultat kan skilja sig avsevärt från slutresultatet och är icke-bindande.

2.4 Om enskilda anställda nämns i avtalet kommer Force8 att göra rimliga ansträngningar för att säkerställa att dessa namngivna personer är tillgängliga för kunden för att stödja Force8s arbete under den förväntade perioden som anges i kontraktet. Force8 har rätt att utbyta enskilda anställda. Force8 kan använda lämpliga tredje parter för att tillhandahålla sina tjänster.

2.5 Datum är allmänna mål såvida de inte uttryckligen har överenskommits som bindande försäkringar.

2.6 Du uppmanar härmed Force8 att behandla personuppgifter för de registrerade i syfte att tillhandahålla tjänsten. Force8 kommer inte att behandla de registrerades personuppgifter för andra ändamål. Bearbetningen av personuppgifter av Force8 sker på kundens vägnar. Kunden är och förblir den person som är ansvarig för behandlingen av personuppgifter. Därför är kunden ansvarig för efterlevnad av gällande dataskyddslagar, särskilt med avseende på laglig överföring av personuppgifter till Force8 och / eller dess underbehandlare och laglig behandling av personuppgifter i allmänhet. För ytterligare frågor eller information om dataskydd, gå till https://myice.hockey/datenschutz/

2.7 Kunden bekräftar och garanterar härmed att all personlig information som han laddar upp, importerar, lagrar eller hämtar till Force8 och / eller en underprocessor för tillhandahållandet av tjänsten är uteslutande uppgifter som han har giltigt och effektivt auktoriserat, som du krävs enligt tillämplig lag (t.ex. uttryckligt och informerat samtycke) från de registrerade för behandling av dessa personuppgifter. När det gäller personuppgifter om kunden och / eller personuppgifter för registrerade och kunden har rätt att företräda dessa personer, förklarar kunden härmed för sig själv och varje person eller företag som han representerar, att att Force8 och / eller alla underprocessorer kan behandla personuppgifter i syfte att tillhandahålla tjänsten.

2.8 Kunden samtycker härmed till att inte skicka eller ordna att e-postmeddelanden skickas till oönskade adresser / mottagare, inklusive personer eller företag som har angett att e-postmeddelanden är oönskade. Kunden bekräftar och garanterar att alla e-postadresser, telefonnummer eller andra kontaktuppgifter (gäster, kunder, anställda eller tredje parter) som används i samband med tjänsten kan användas specifikt för att få korrespondens från dem. Force8 ansvarar inte för innehållet i e-postmeddelanden som skickas till gäster, kunder, anställda eller tredje parter genom användning av tjänsten. Force8 gör rimliga ansträngningar när det gäller leverans av e-postmeddelanden när tjänsten används. Force8 garanterar dock inte att e-postmeddelandena kan levereras. Force8 är inte ansvarig för handlingar från personer som får e-postmeddelanden som utfärdas genom användning av tjänsten. Använd inte tjänsten för att skicka något till mottagarna av e-postmeddelanden som: • a) olagligt, hotande, kränkande, trakasserande, förtalande, förtalande, bedrägligt, kränker andras integritet, torpederande, obscent, vulgärt, pornografiskt, stötande, svordomande, som innehåller eller skildrar nakenhet, innehåller eller skildrar sexuella aktiviteter eller på annat sätt olämpligt eller är olagligt.

3 Beställa

3.1 En beställning anses ha gjorts om: • kunden accepterar ett erbjudande, • en skriftlig orderbekräftelse finns tillgänglig, • en muntlig orderbekräftelse är tillgänglig eller det framgår av omständigheterna att kunden är villig att köpa relevant tjänst eller produkt, • eller ett erbjudande är tillgängligt och Force8 har börjat arbeta med kundens kunskap och samtycke.

3.2 När det gäller allmänna erbjudanden anses ordern också ha gjorts om det ytterligare förfarandet regleras i separata planer (t.ex. projektplaner). Datum, arbetsdagar eller resurser reserverade enligt sådana planer anses vara en del av ram erbjudandet.

4 Kundsamarbete och skyldigheter

4.1. Kunden kommer att stödja Force8 att tillhandahålla de avtalsmässiga tjänsterna i lämplig utsträckning.

4.2 Kunden ansvarar för korrekt och regelbunden säkerhetskopiering av sina data. Detta gäller även dokument som tillhandahålls Force8 under kontraktsbehandling.

4.3 För användning av programvaran måste kundens systemkrav som anges i produktbeskrivningen eller beställningsformuläret uppfyllas. Kunden ansvarar för detta.

4.4 Kunden måste hålla hemlig tillgångsinformation som görs tillgänglig för honom och se till att alla anställda som tillgångsdata görs tillgängliga gör detsamma. Tjänsterna från Force8 får inte göras tillgängliga för tredje part om inte detta uttryckligen har godkänts av parterna.

4.5 Kunden förbinder sig att inte pochera några Force8-anställda i någon form. Denna icke-uppmaning gäller under avtalstidens förhållande mellan Force8 och kunden och upp till ett år efter dess upphörande. I händelse av överträdelse av denna icke-uppmaningsklausul åtar sig kunden att betala en avtalsenlig påföljd på 20 000 CHF. Betalning av avtalsstraffet undantas inte från icke-begäran. Vi förbehåller oss rätten att göra ytterligare skador.

5 Typ och omfattning av tjänsten

5.1 Force8 förser kunden med programvaran “My Ice Hockey” i respektive överenskomna version vid routerns utgång från datacentret där servern med programvaran finns (“transfer point”). Programvaran, den datorkraft som krävs för dess användning och nödvändigt lagrings- och databehandlingsutrymme tillhandahålls av Force8. Force8 ansvarar inte för att upprätta och underhålla dataförbindelsen mellan kundens IT-system och den beskrivna överföringspunkten.

5.2 Kunden får inte använda tjänsterna på ett felaktigt sätt. Användningen sker uteslutande inom den rättsliga ramen. Force8 förbehåller sig rätten att stänga av eller radera åtkomst vid misstänkt missbruk.

5.3 I samband med användningen av tjänsterna kan Force8 skicka servicemeddelanden, administrativa meddelanden och annan information. Force8 kan kontakta kunden via vilken kanal som helst.

5.4 Kunden är skyldig att hålla lösenord konfidentiella. Användaren ansvarar för aktiviteter i användarkontot. Användare får inte återanvända lösenorden som används i My Ice Hockey i tredjepartsapplikationer.

5.5 Force8 kan lägga till nya funktioner i programvaran My Ice Hockey, ta bort den, stänga av moduler eller avbryta den permanent.

6 Tillgängligheten för programvaran

6.1 Force8 råder kunden att det kan finnas begränsningar eller försämringar av de tjänster som tillhandahålls som ligger utanför leverantörens inflytande. Detta inkluderar särskilt åtgärder från tredje part som inte agerar på uppdrag av leverantören, tekniska villkor på Internet som leverantören inte kan påverka och force majeure. Hårdvaran, programvaran och den tekniska infrastrukturen som används av kunden kan också påverka leverantörens tjänster. I den mån sådana omständigheter påverkar tillgängligheten eller funktionaliteten hos den tjänst som tillhandahålls av leverantören har detta ingen inverkan på avtalsenliga överensstämmelse med de tillhandahållna tjänsterna.

6.2 Kunden är skyldig att rapportera funktionsfel, funktionsfel eller funktionsstörningar i programvaran omedelbart och så exakt som möjligt för support @ myice.hockey.

7 Rättigheter till databehandling, säkerhetskopiering av data

7.1 Force8 följer de lagliga dataskyddsbestämmelserna (se ”Dataskydd” på vår webbplats).

7.2 För genomförandet av avtalet ger kunden Force8 rätten att återge de uppgifter som Force8 ska spara för kunden, i den mån detta är nödvändigt för att tillhandahålla de tjänster som är skyldiga enligt detta avtal. Force8 har också rätt att förvara uppgifterna i ett säkerhetskopieringssystem eller ett separat reservdatacenter i Schweiz. För att eliminera störningar har Force8 också rätt att göra ändringar i datastrukturen eller dataformatet.

7.3 Force8 säkerhetskopierar regelbundet kundens data på servern som Force8 ansvarar för på en extern reservserver. Så långt det är tekniskt möjligt kan kunden ta ut dessa uppgifter när som helst för säkerhetskopiering och är skyldig att göra detta med jämna, vanliga intervall. Om detta inte är möjligt tillhandahåller Force8 kunden data som säkerhetskopia en gång i månaden. Dessa utgifter debiteras enligt utgifterna.

8 Support

8.1 Det finns ett supportärende om programvaran inte uppfyller avtalsfunktionerna enligt produktbeskrivningen. Felmeddelandets typ och sätt beror på webbplatsen, liksom omfattningen av supporttjänsterna.

8.2 Om kunden rapporterar ett supportärende måste han tillhandahålla en så detaljerad beskrivning av respektive fel som möjligt för att möjliggöra en så effektiv felsökning som möjligt.

8.3 Parterna kan göra ett separat avtal om tillhandahållande av support, underhåll och service.

9 Avgifter och utgifter

9.1 Förutom licensrätten har Force8 rätt till ersättning för uppkomna utgifter och tredjepartsavgifter. Restid, med undantag för pendling från en lokal bostad till en normal arbetsplats, ingår i de timmar som krävs för att tillhandahålla tjänsten och faktureras.

9.2 Kostnadsberäkningar baseras på uppskattningar av omfattningen av de nödvändiga aktiviteterna och skapas på basis av de uppgifter som kunden tillhandahåller. Därför är de inte bindande för den slutliga beräkningen av avgiften.

9.3 Alla priser är exklusive moms.

9.4 Licensfakturor och -kostnader betalas inom tio dagar till det konto som anges av Force8. Om betalning inte tas emot i tid har Force8 rätt att omedelbart avbryta avtalsgaranterade tjänster eller att avvika från servicenivån. Denna rättighet inkluderar blockering av online-åtkomst. Dessutom har Force8 i detta fall ensidig rätt att säga upp avtalet utan föregående meddelande och utomordentligt.

9.5 Om avtalet sägs upp betalar kunden Force8 för alla tjänster som tillhandahålls fram till datumet för uppsägningen. I händelse av en extraordinär uppsägning av kunden betalar kunden alla extra kostnader som Force8 ådrar sig på grund av tidig uppsägning av tjänsten.

9.6 Oavsett anledningen till att avtalet sägs upp tar kunden alla kostnader för hemtransporten. Force8 debiterar de priser som definieras i avtalet för tjänster som kunden begär efter utgångsdatumet.

10 Informationsutbyte

10.1 Parterna åtar sig att hålla sekretess om all konfidentiell information som de blir medvetna om i samband med eller i samband med mottagande eller tillhandahållande av tjänster inom ramen för avtalsförhållandet. All information om fakta, metoder och kunskap som inte, åtminstone i deras specifika tillämpning inom ramen för avtalsförhållandet, ska betraktas som konfidentiell • är eller blir allmänt tillgängliga för allmänheten, även om detta inte beror på ett brott mot en skyldighet enligt detta avsnitt 10; • förvärvades från tredje part utan skyldighet att hålla sekretess; • Är eller skapades oberoende av mottagaren av den konfidentiella informationen eller var känd för honom eller henne före mottagandet; • är allmänt kända eller kan lätt identifieras av tredje part med allmän kunskap.

10.2 Ett undantag från detta är utlämnande av konfidentiell information för nödvändig skydd av legitima personliga intressen, förutsatt att respektive tredje part är föremål för en motsvarande sekretessplikt.

10.3 Force8 har också rätt att lämna konfidentiell information till en tredje part om detta är nödvändigt för tillhandahållandet av tjänsten. Force8 kan behandla den information som den har lärt känna, särskilt även personuppgifterna för kunderna, i termer av IT-teknik eller låta den bearbetas av tredje part. Detta gör också informationen tillgänglig för personer som utför systemstöd och kontrollfunktioner under bearbetningsprocessen. Force8 ser till att de berörda personerna också är föremål för sekretess.

10.4 Force8 säger uttryckligen att kunden inte ska skicka känsliga personuppgifter till dig via okrypterade metoder. Åtkomstlistor eller gästlistor gäller särskilt, men inte exklusivt.

10.5 Skyldigheten att bibehålla sekretess fortsätter efter avslutandet av avtalsförhållandet. Ovanstående skyldighet hindrar inte Force8 från att utföra samma eller liknande beställningar för andra kunder samtidigt som sekretessen bibehålls.

10.6 Parterna kan använda elektroniska medier som telefon, fax, webbplatser och e-post för sin kommunikation inom ramen för avtalsförhållandet. När det gäller elektronisk överföring kan data fångas upp, förstöras, manipuleras eller på annat sätt påverkas negativt eller förloras av andra skäl och anländer sent eller ofullständigt. Varje part är därför ansvarig för att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa felfri överföring och mottagning samt upptäckt av innehållsrelaterade eller tekniskt defekta element. Kunden erkänner att absolut skydd inte är möjligt.

10.7 Som hjälpperson omfattas Force8 av tystnadsplikt i enlighet med artikel 321 i schweiziska strafflagen.

11 Fastighets- och användningsrättigheter

11.1 Alla äganderätter som immateriella rättigheter och licensrättigheter till dokument, produkter eller andra arbetsresultat som Force8 har utarbetat under behandlingen av avtalsförhållandet samt den kunskap som utvecklats eller används i processen är exklusivt reserverad för Force8, oavsett samarbete mellan Force8 och kunden.

11.2 Force8 ger kunden en icke-exklusiv och icke-överförbar användningsrätt för exklusivt personligt bruk under kontraktets löptid till de dokument, produkter och andra arbetsresultat som han har fått, inklusive tillhörande kunskap.

11.3 Kunden har inte rätt att reproducera, ändra, distribuera, sälja eller hyra någon del av programvaran. My Ice Hockey-programvaran får varken vara ombyggd eller försök att extrahera källkoden.

11.4 Kundens överföring av dokument, produkter och andra arbetsresultat eller delar därav samt individuella tekniska uttalanden till tredje part är endast tillåtet med uttryckligt skriftligt samtycke från Force8.

11.5 Kunden misslyckas med att ändra de dokument som Force8 tillhandahållit honom, särskilt den bindande rapporteringen. Detsamma gäller produkter och andra arbetsresultat, såvida inte deras syfte är vidare bearbetning av kunden.

11.6 Tillstånd att hänvisa till det befintliga avtalsförhållandet mellan parterna, särskilt i samband med reklam eller som referens, beviljas härmed i sin helhet. För detta ändamål kan bilder av kundens företagslogotyp också användas på Internet, i företagspresentationer, broschyrer, annonser etc.

12 Garanti och ansvar

12.1 Force8 ger inga garantier, utfästelser eller påståenden, uttryckliga eller underförstådda, med avseende på webbplatsen, tjänsten eller innehållet. Force8 avstår uttryckligen från alla garantier av något slag, antingen uttryckligt eller underförstått, lagstadgat eller på annat sätt, inklusive men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, titel och icke-intrång, med avseende på webbplatsen, tjänsten, innehållet och alla produkter eller tjänster som tillhandahålls eller är avsedda att tillhandahållas via webbplatsen.

12.2 Force8 garanterar inte att de funktioner som utförs av webbplatsen eller tjänsten kommer att vara oavbrutna, snabba, säkra eller felfria eller att fel på webbplatsen eller i tjänsten kommer att korrigeras.

12.3 Force8 garanterar inte de resultat som kan uppnås genom att använda tjänsten.

12.4 Force8 tar inget ansvar för innehållets riktighet eller fullständighet eller korrigering av fel i innehållet. Webbplatsen, tjänsten och innehållet tillhandahålls endast ”som det är” och ”som tillgängligt”.

12.5. Under inga omständigheter kommer Force8 att vara ansvarigt för skador av något slag, inklusive, men inte begränsat till, direkta, tillfälliga, följd-, speciella, exemplariska eller andra indirekta skador som härrör:

a) användning eller oförmåga att använda webbplatsen, tjänsten eller innehållet

b) resultat från en transaktion som utförs via webbplatsen eller aktiveras av webbplatsen

c) alla anspråk baserade på fel, utelämnanden eller andra felaktigheter på • Kan spåras tillbaka till webbplatsen, tjänsten och / eller innehållet

d) obehörig personers tillgång till eller överföring av data

e) förlust av eller skada på uppladdad data (inklusive men inte begränsat till gästlistor) eller

f) andra frågor i samband med webbplatsen, tjänsten eller innehållet, även om Force8 har informerats om möjligheten till sådan skada.

12.6 Om kunden är missnöjd med webbplatsen, tjänsten, innehållet eller användningsvillkoren är ensamrätten att sluta använda webbplatsen och / eller tjänsten.

12.7 Eftersom tillämplig lag inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar i den utsträckning som anges ovan, kanske vissa av ovanstående begränsningar inte gäller. I detta fall är Force8s ansvar begränsat och garantin utesluts i största möjliga utsträckning som är tillåten enligt tillämplig lag.

13 Avtalets varaktighet

13.1 Avtalet ska gälla från det startdatum som anges i avtalet eller, om inget startdatum har definierats, från den dag då avtalet undertecknas av båda parter.

13.2 Våra licenser ingås för en period av 12 månader. Fakturor utfärdas alltid i förväg. Såvida inte kunden säger upp senast 60 dagar före licensperiodens utgång (vanligtvis den 30 april) förnyas licensen automatiskt i ytterligare 12 månader.

13.3 Om kunden bryter mot bestämmelserna i avtalet kan Force8 omedelbart avbryta eller avbryta tjänsterna.

13.4 Båda parter förbehåller sig rätten till extraordinär uppsägning av en viktig anledning om de rättsliga kraven är uppfyllda. En viktig anledning till Force8 är särskilt om kunden är mer än två månader i efterskott med betalning av en förfallodag trots en påminnelse. Om kunden är ansvarig för anledningen till uppsägningen är kunden skyldig att betala Force8 den överenskomna ersättningen minus de kostnader som sparats av Force8 fram till den dag då avtalet slutar tidigast vid normal uppsägning.

13.5 Uppsägningar måste vara i textform för att vara effektiva. Överensstämmelse med detta formulär är en förutsättning för att uppsägningen ska vara effektiv.

13.6 Efter uppsägning av avtalet måste Force8 returnera till kunden mot en avgift alla handlingar som tillhandahålls av kunden och som fortfarande finns i Force8, samt databärare i samband med detta avtal, och de uppgifter som lagrats på My Ice Hockey efter diskretion av Att överlämna kunden till kunden eller ta bort den, förutsatt att det inte finns några lagringsskyldigheter eller rättigheter.

14 Allmänt

14.1 Med undantag för kundens skyldighet att betala för de tillhandahållna tjänsterna är ingen av parterna ansvariga för att de inte uppfyller någon skyldighet enligt detta avtal av skäl som de inte har egen kontroll över.

14.2 Om bestämmelserna i avtalet är helt eller delvis ogiltiga, undantas sådana bestämmelser från detta avtal. Verkställbarheten av de återstående bestämmelserna i detta avtal påverkas inte.

14.3 Force8 har rätt att tillhandahålla tjänster för andra kunder.

14.4 Force8 kan när som helst anpassa dessa användarvillkor. Du bör därför kontrollera dessa användarvillkor regelbundet.

14.5 Meddelanden måste göras skriftligen.

14.6 Avtalet är underkastat schweizisk lag.

14.7 Domstolen som är ansvarig för Force8: s etableringsort är ensam ansvarig för alla tvister som härrör från detta avtal, såvida inte en annan domstol är ensam ansvarig på grund av obligatoriska rättsliga bestämmelser.