Sekretesspolicy för My Ice hockey

Tack för ditt intresse för tjänsterna från Force8, Zürich – nedan kallad ”My Ice Hockey”. Som mjukvaruföretag är dataskydd särskilt viktigt för My Ice Hockey. Användning av My Ice Hockey-webbplatsen är i princip möjlig utan att lämna några personuppgifter. Men om en registrerad vill använda vårt företags specialtjänster via vår webbplats kan det vara nödvändigt att behandla personuppgifter. Om behandling av personuppgifter är nödvändig och det inte finns någon rättslig grund för sådan behandling, får vi i allmänhet den berörda personens samtycke.

Behandlingen av personuppgifter, till exempel namn, adress, e-postadress eller telefonnummer till en berörd person, utförs alltid i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen och i enlighet med de landsspecifika dataskyddsbestämmelser som är tillämpliga på My Ice Hockey. Med hjälp av denna dataskyddsdeklaration vill vårt företag informera allmänheten om typen, omfattningen och syftet med de personuppgifter som vi samlar in, använder och behandlar. Dessutom informeras de registrerade om sina rättigheter med hjälp av denna dataskyddsdeklaration.

Som registeransvarig har Force8 genomfört många tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa det mest fullständiga skyddet av personuppgifter som behandlas via sin webbplats. Internetbaserade dataöverföringar kan dock generellt ha säkerhetsbrister så att absolut skydd inte kan garanteras. Av denna anledning står varje berörd person fritt att överföra personuppgifter till oss på alternativa sätt.

1 Definitioner

Vår dataskyddsdeklaration baseras på de termer som används av det europeiska direktivet och regleringsgivaren när den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) antogs. Vår dataskyddsdeklaration bör vara lätt att läsa och förstå för allmänheten såväl som för våra kunder och affärspartners. För att säkerställa detta vill vi förklara de termer som används i förväg.

Vi använder följande termer i denna dataskyddsdeklaration:

 • a) Personuppgifter

Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (hädanefter ”registrerad”). En fysisk person anses vara identifierbar som direkt eller indirekt, särskilt genom tilldelning till en identifierare som ett namn, till ett identifieringsnummer, till lokaliseringsdata, till en online-identifierare eller till en eller flera speciella egenskaper som uttrycker det fysiska, fysiologiska, genetisk, psykologisk, ekonomisk, kulturell eller social identitet hos denna naturliga person kan identifieras.

 • b) Registrerad

Berörd person är varje identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av den person som är ansvarig för behandlingen.

 • c) Bearbetning

Bearbetning är varje process som utförs med eller utan hjälp av automatiserade procedurer eller någon sådan serie processer i samband med personuppgifter, såsom insamling, inspelning, organisering, beställning, lagring, anpassning eller förändring, läsning, fråga, användning, Utlämnande genom överföring, spridning eller någon annan form av tillhandahållande, jämförelse eller länkning, begränsning, radering eller förstörelse.

 • d) Bgränsning av behandlingen

Begränsning av behandlingen är märkning av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa deras framtida behandling.

 • e) Profilering

Profilering är alla typer av automatiserad behandling av personuppgifter som består i att använda dessa personuppgifter för att utvärdera vissa personliga aspekter som rör en fysisk person, i synnerhet aspekter som rör arbetsprestanda, ekonomisk situation, hälsa, personlig Att analysera eller förutsäga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, vistelseort eller omlokalisering av denna fysiska person.

 • f) Pseudonymisering

Pseudonymisering är behandling av personuppgifter på ett sätt där personuppgifterna inte längre kan tilldelas en specifik registrerad utan användning av ytterligare information, förutsatt att denna ytterligare information lagras separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder som garanterar att personuppgifterna inte en iden.

 • g) Styrenhet eller styrenhet

Den person som är ansvarig eller den person som är ansvarig för behandlingen är den fysiska eller juridiska person, myndighet, myndighet eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra beslutar om syften och sätten att behandla personuppgifter. Om syftet och medlen för denna behandling anges i unionslagstiftningen eller lagen i medlemsstaterna kan den ansvariga eller de specifika kriterierna för hans utnämning föreskrivas i enlighet med unionsrätten eller lagen i medlemsstaterna.

 • h) Processorer

Bearbetningsföretag är en fysisk eller juridisk person, myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den ansvariga personens räkning.

 • i) Mottagare

Mottagaren är en fysisk eller juridisk person, myndighet, institution eller annat organ som personuppgifter lämnas ut till, oavsett om det är en tredje part eller inte. Myndigheter som kan få personuppgifter som en del av en specifik utredning enligt unionslagstiftningen eller lagen i medlemsstaterna anses inte vara mottagare.

 • k) Tredje part

En tredje part är en fysisk eller juridisk person, myndighet, institution eller annat organ förutom den registrerade, den person som är ansvarig, databehandlaren och de personer som är auktoriserade att behandla personuppgifterna under det direkta ansvaret för den ansvariga eller databehandlaren.

 • l) Samtycke

Samtycke är varje frivillig, informerad och entydig avsiktsförklaring som den berörda personen ger för det specifika fallet i form av en förklaring eller annan entydig bekräftande åtgärd med vilken den berörda personen anger att de samtycker till behandlingen av sina personuppgifter är.

2 Namn och adress till den person som är ansvarig för behandlingen

Den person som är ansvarig i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen, andra dataskyddslagar som är tillämpliga i EU: s medlemsstater och andra bestämmelser av dataskydds karaktär är:

Force8 Ltd
Seefeldstrasse 233
8008 Zürich
Schweiz

Tfn: +41 79 441 41 10

E-post: info (at) force8.net

Webbplats: www.myice.hockey

3 Namn och adress till dataskyddsombudet

Den registeransvarige för dataskydd är: I Schweiz och EU:

Force8 Ltd
Marco Bäschlin
Seefeldstrasse 233
8008 Zürich
Schweiz

Tfn: +41 79 441 41 10

E-post: info (at) force8.net

Webbplats: www.myice.hockey

Alla berörda personer kan när som helst kontakta vårt dataskyddsombud direkt med frågor eller förslag angående dataskydd.

4 Cookies

Force8-webbplatsen använder cookies. Cookies är textfiler som lagras och lagras i ett datorsystem via en webbläsare. Många webbplatser och servrar använder cookies. Många kakor innehåller ett så kallat cookie-ID. Ett cookie-ID är en unik identifierare för cookien. Den består av en rad tecken genom vilka webbplatser och servrar kan tilldelas till den specifika webbläsare där cookien lagrades. Detta gör det möjligt för de besökta webbplatserna och servrarna att skilja den enskilda webbläsaren för den berörda personen från andra webbläsare som innehåller andra kakor. En specifik webbläsare kan identifieras och identifieras via det unika cookie-ID: t Genom användning av cookies kan Force8 förse användare av sin webbplats med mer användarvänliga tjänster som inte skulle vara möjliga utan cookie-inställningen. Med hjälp av en cookie kan informationen och erbjudandena på vår webbplats optimeras i användarens intresse. Som redan nämnts möjliggör cookies att vi känner igen användarna av vår webbplats. Syftet med detta erkännande är att göra det lättare för användarna att använda vår webbplats. Den registrerade kan när som helst förhindra att vår webbplats ställer in cookies med hjälp av en motsvarande inställning i den använda webbläsaren och därmed permanent motsätta sig inställningen av cookies. Dessutom kan cookies som redan har ställts in raderas när som helst via en webbläsare eller andra program. Detta är möjligt i alla vanliga webbläsare. Om den berörda personen inaktiverar inställningen av kakor i den använda webbläsaren kan det hända att inte alla funktioner på våra Internetsidor är fullt användbara.

5 Insamling av allmänna uppgifter och information

Force8-webbplatsen samlar in en rad allmänna data och information varje gång den registreras eller ett automatiserat system. Dessa allmänna data och information lagras i serverns loggfiler. (1) webbläsartyper och versioner som används, (2) operativsystemet som används av åtkomstsystemet, (3) webbplatsen från vilket ett åtkomstsystem når vår webbplats (så kallad referrer), (4) de underwebbplatser som nås via ett åtkomstsystem på vår webbplats kan kontrolleras, (5) datum och tid för åtkomst till webbplatsen, (6) en internetprotokolladress (IP-adress), (7) internetleverantören av åtkomstsystemet och (8) andra liknande data och information som tjänar till att avvärja fara i händelse av attacker på våra IT-system. När du använder denna allmänna information och information drar Force8 inga slutsatser om den registrerade. Snarare krävs denna information för att (1) korrekt leverera innehållet på vår webbplats, (2) optimera innehållet på vår webbplats och reklam för den, (3) säkerställa den långsiktiga funktionaliteten i våra informationstekniska system och tekniken på vår webbplats och ( 4) att förse brottsbekämpande myndigheter med den information som är nödvändig för brottsbekämpning vid en cyberattack. Denna anonymt samlade data och information utvärderas därför statistiskt och ytterligare av Force8 i syfte att öka dataskyddet och datasäkerheten i vårt företag för att i slutändan säkerställa en optimal skyddsnivå för de personuppgifter vi behandlar. De anonyma uppgifterna i serverloggfilerna lagras separat från all personlig information som tillhandahålls av en registrerad.

6 Kontaktalternativ via webbplatsen

På grund av lagliga regler innehåller Force8-webbplatsen information som möjliggör snabb elektronisk kontakt med vårt företag och direkt kommunikation med oss, som också innehåller en allmän adress för så kallad elektronisk post (e-postadress). Om en registrerad kontaktar den person som är ansvarig för behandlingen via e-post eller ett kontaktformulär kommer de personuppgifter som överförs av den registrerade automatiskt att sparas. Sådana personuppgifter som överförs på frivillig basis av den registrerade till den person som är ansvarig för behandlingen lagras i syfte att behandla eller kontakta den registrerade. Dessa personuppgifter vidarebefordras inte till tredje part.

7 Rutinmässig radering och blockering av personuppgifter

Den person som är ansvarig för bearbetningsprocesserna och lagrar personuppgifter för den registrerade endast under den tidsperiod som är nödvändig för att uppnå lagringsändamålet eller om detta anges i de europeiska direktiven och förordningarna eller en annan lagstiftare i lagar eller förordningar, som den person som ansvarar för behandlingen är föremål för, tillhandahölls. Om syftet med lagringen inte längre är tillämpligt eller om en lagringsperiod som föreskrivs i de europeiska direktiven och förordningarna eller en annan ansvarig lagstiftare löper ut, kommer personuppgifterna att rutinmässigt blockeras eller raderas i enlighet med lagstadgade bestämmelser.

8 Den registrerades rättigheter

 • a) Rätt till bekräftelse

Varje berörd person har rätten från det europeiska direktivet och regleringsgivaren att begära bekräftelse från den person som är ansvarig för behandlingen av huruvida personuppgifter om dem behandlas. Om en berörd person vill utöva denna rätt till bekräftelse kan de när som helst kontakta en anställd hos den person som är ansvarig för behandlingen.

 • b) Rätt till information

Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätten, beviljad av den europeiska lagstiftaren av direktiv och förordningar, att när som helst få gratis information om de personuppgifter som lagras om honom och en kopia av denna information från den person som är ansvarig för behandlingen. Dessutom ger de europeiska direktiven och förordningarna den registrerade tillgång till följande information: • syftet med behandlingen • de kategorier av personuppgifter som behandlas • Mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut eller fortfarande lämnas ut, särskilt mottagare i tredje land eller till internationella organisationer • Om möjligt, den planerade varaktigheten för vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, kriterierna för att bestämma denna varaktighet • Förekomsten av en rätt till rättelse eller radering av de personuppgifter som rör dig eller till en begränsning av behandlingen av den ansvariga personen eller en rätt att invända mot denna behandling • förekomsten av en rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet • om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade: All tillgänglig information om informationens ursprung • Förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive profilering i enlighet med artikel 22.1 och 4 GDPR och – åtminstone i dessa fall – meningsfull information om logiken och omfattningen och avsedda effekterna av sådan behandling för den registrerade Dessutom har den registrerade rätten till information om huruvida personuppgifter har överförts till ett tredjeland eller till en internationell organisation. Om detta är fallet har den registrerade rätten att få information om lämpliga garantier i samband med överföringen. Om en registrerad vill utöva denna rätt till information kan han när som helst kontakta en anställd hos den person som är ansvarig för behandlingen.

 • c) Rätt till rättelse

Varje person som påverkas av behandlingen av personuppgifter har rätten enligt de europeiska direktiven och förordningarna att begära omedelbar korrigering av felaktiga personuppgifter om dem. Dessutom har den registrerade rätten att, med hänsyn till syftet med behandlingen, begära komplettering av ofullständiga personuppgifter – inklusive genom en kompletterande deklaration. Om en registrerad vill utöva denna rätt till rättelse kan han när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige.

 • d) Rätt till rättelse

Varje person som påverkas av behandlingen av personuppgifter har rätten enligt de europeiska direktiven och förordningarna att begära omedelbar korrigering av felaktiga personuppgifter om dem. Dessutom har den registrerade rätten att, med hänsyn till syftet med behandlingen, begära komplettering av ofullständiga personuppgifter – inklusive genom en kompletterande deklaration. Om en registrerad vill utöva denna rätt till rättelse kan han när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige.

 • e) Rätt till avbokning (rätt att glömmas bort)

Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätten som den europeiska lagstiftaren av direktiv och föreskrifter ger att kräva att den ansvariga raderar personuppgifterna om dem omedelbart, förutsatt att något av följande skäl gäller och i den mån behandlingen inte är nödvändig: • Personuppgifterna samlades in eller behandlades på annat sätt för ändamål för vilka de inte längre är nödvändiga. • Den registrerade återkallar sitt samtycke, på vilket behandlingen baserades i enlighet med artikel 6 punkt 1 bokstav a GDPR eller artikel 9 punkt 2 bokstav a GDPR, och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen. • Den berörda personen motsätter sig behandlingen i enlighet med artikel 21 punkt 1 i GDPR, och det finns inga tvingande legitima skäl för behandlingen, eller den berörda personen invänder i enlighet med artikel 21 punkt 2 GDPR. bearbetning a. • Personuppgifterna behandlades olagligt. • Radering av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet enligt unionsrätten eller lagen i de medlemsstater som den ansvariga är föremål för. • Personuppgifterna samlades in i förhållande till informationssamhällets tjänster som erbjuds i enlighet med artikel 8 paragraf 1 GDPR. Om en av ovanstående orsaker gäller och en registrerad vill ha personuppgifter lagrade på Force8 kan de när som helst kontakta en anställd hos den person som är ansvarig för behandlingen. Force8-medarbetaren kommer att ordna att begäran om radering ska uppfyllas omedelbart. Om personuppgifterna har offentliggjorts av Force8 och vårt företag, som ansvarig person, är skyldigt att radera personuppgifterna i enlighet med artikel 17 paragraf 1 GDPR, kommer Force8 att vidta lämpliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, med hänsyn till tillgänglig teknik och implementeringskostnader. för att meddela andra databehandlare som behandlar de publicerade personuppgifterna att den registrerade har begärt att dessa andra databehandlare raderar alla länkar till dessa personuppgifter eller kopior eller repliker av dessa personuppgifter i den mån behandlingen inte är nödvändig. Force8-medarbetaren ordnar det nödvändiga i enskilda fall.

 • f) Rätt till begränsning av behandlingen

Varje person som påverkas av behandlingen av personuppgifter har rätten som den europeiska lagstiftaren av direktiv och föreskrifter ger att kräva att den registeransvarige begränsar behandlingen om något av följande villkor är uppfyllt: • Personuppgifternas korrekthet bestrids av den registrerade under en tidsperiod som gör det möjligt för den ansvariga att kontrollera riktigheten av personuppgifterna. • Behandlingen är olaglig, den berörda personen vägrar att radera personuppgifterna och begär istället att användningen av personuppgifterna begränsas. • Den ansvariga personen behöver inte längre personuppgifterna för bearbetningsändamål, utan den berörda personen behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk. • Den registrerade har invändningar mot behandlingen enligt Artikel 21 paragraf 1 GDPR och det har ännu inte fastställts om den ansvariga personens legitima skäl överväger de berörda personernas. Om ett av ovanstående villkor är uppfyllt och en berörd person vill begära begränsning av personuppgifter som lagras på Force8, kan de när som helst kontakta en anställd hos den person som är ansvarig för behandlingen. Force8-medarbetaren kommer att ordna med att behandlingen begränsas.

 • g) Rätt till dataportabilitet

Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätten som den europeiska lagstiftaren av direktiv och förordningar har att ta emot de personuppgifter som rör dem, som har gjorts tillgängliga för en ansvarig part av den berörda personen i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan ansvarig person utan hinder från den person som är ansvarig till vilken personuppgifterna tillhandahölls, förutsatt att behandlingen baseras på samtycke i enlighet med artikel 6 paragraf 1 bokstav a GDPR eller artikel 9 paragraf. 2 bokstäver en GDPR eller om ett avtal i enlighet med artikel 6 punkt 1 bokstav b GDPR och behandlingen utförs med hjälp av automatiserade procedurer, såvida inte behandlingen är nödvändig för utförandet av en uppgift som är i allmänhetens intresse eller sker i utövandet av offentlig myndighet, som har tilldelats den ansvariga. Vidare har den registrerade rätt att få personuppgifter överförda direkt från en person som är ansvarig till en annan, i den utsträckning detta är tekniskt genomförbart och om det utövar sin rätt till dataportabilitet i enlighet med artikel 20.1 i GDPR. detta påverkar inte andra personers rättigheter och friheter. För att hävda rätten till dataportabilitet kan den berörda personen kontakta en Force8-anställd när som helst.

 • h) Rätt till invändningar

Varje person som påverkas av behandlingen av personuppgifter har den rätt som den europeiska lagstiftaren av direktiv och förordningar beviljar att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dem, som baseras på artikel 6 stycke 1 bokstav e eller f DS-GVO äger rum för att invända. Detta gäller även profilering baserad på dessa bestämmelser. Force8 behandlar inte längre personuppgifterna i händelse av invändningar, såvida vi inte kan bevisa tvingande legitima skäl för behandlingen som överväger den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Om Force8 behandlar personuppgifter för att driva direktreklam, har den registrerade rätten att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter för sådan reklam. Detta gäller även profilering i den mån det är relaterat till sådan direktreklam. Om den registrerade invänder mot Force8-bearbetning för direktmarknadsföringsändamål kommer Force8 inte längre att behandla personuppgifterna för dessa syften. Dessutom har den registrerade rätten att av skäl som härrör från deras speciella situation invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dem, som utförs på Force8 för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål i enlighet med artikel 89 punkt 1 GDPR. att invända, såvida inte sådan behandling är nödvändig för att fullgöra en uppgift i allmänhetens intresse. För att utöva rätten att göra invändningar kan den registrerade kontakta någon Force8-anställd eller annan anställd direkt. Den registrerade är också fri i samband med användningen av informationssamhällets tjänster, oavsett direktiv 2002/58 / EG, att utöva sin rätt till invändningar med hjälp av automatiserade förfaranden där tekniska specifikationer används.

 • i) Automatiserade beslut i enskilda fall inklusive profilering

Varje person som påverkas av behandlingen av personuppgifter har den rätt som den europeiska lagstiftaren av direktiv och förordningar beviljar att inte vara föremål för ett beslut som enbart baseras på automatiserad behandling – inklusive profilering – som har rättslig effekt på dem eller som väsentligt påverkar dem på liknande sätt förutsatt att beslutet (1) inte är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan den registrerade och den ansvariga personen, eller (2) är tillåtet på grundval av unions- eller medlemsstatslagstiftning som den ansvariga är föremål för och denna lagstiftning vidtar lämpliga åtgärder för att skydda rättigheterna och friheterna såväl som den registrerades legitima intressen eller (3) görs med den registrerades uttryckliga medgivande. Om beslutet (1) är nödvändigt för att ingå eller genomföra ett avtal mellan den registrerade och den registeransvarige, eller (2) är det baserat på den registrerades uttryckliga samtycke, Force8

 • k) Rätt att återkalla samtycke enligt dataskyddslagen

Varje person som påverkas av behandlingen av personuppgifter har rätten som ges av den europeiska lagstiftaren av direktiv och förordningar att när som helst återkalla sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter. Om den berörda personen vill hävda sin rätt att återkalla sitt samtycke kan de när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige.

9 Dataskydd i applikationer och i ansökningsprocessen

Den person som är ansvarig för behandlingen samlar in och behandlar de sökandes personuppgifter i syfte att hantera ansökningsprocessen. Bearbetningen kan också göras elektroniskt. Detta är särskilt fallet om en sökande skickar relevanta ansökningsdokument elektroniskt, till exempel via e-post eller via ett webbformulär på webbplatsen, till den person som ansvarar för behandlingen. Om den person som ansvarar för behandlingen tecknar ett anställningsavtal med en sökande kommer de överförda uppgifterna att lagras i syfte att behandla anställningsförhållandet i enlighet med lagstadgade bestämmelser. Om den person som är ansvarig för behandlingen inte slutar ett anställningsavtal med den sökande kommer ansökningsdokumenten att raderas automatiskt två månader efter anmälan om avslaget, förutsatt att radering inte strider mot andra legitima intressen för den person som är ansvarig för behandlingen. Ett annat legitimt intresse i denna mening är till exempel en bevisbörda i förfaranden enligt lagen om likabehandling (AGG).

10 Webbanalysverktyg

För att kontinuerligt förbättra och optimera vår webbplats använder vi så kallade spårningstekniker. Webbanalysverktyg ger oss statistik och grafik som ger oss information om användningen av vår webbplats. Uppgifterna överförs till servern som används för detta ändamål via en webbplats. Beroende på leverantören av ett webbanalysverktyg kan dessa servrar placeras utomlands. För det mest använda webbanalysverktyget, Google Analytics, överförs dessa data inklusive förkortade IP-adresser, vilket förhindrar att enskilda enheter identifieras. Google följer dataskyddsföreskrifterna i Schweiz-USA. Privacy Shield-avtalet och har tecknat sig med USA: s handelsdepartement för Schweiz-USA. Registrera Privacy Shield (information om Swiss-US Privacy Shield finns på https://www.privacyshield.gov/Swiss-US-Privacy-Shield-FAQs). IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics slås inte samman med annan Google-data. En överföring av dessa uppgifter från Google till tredje part sker endast på grundval av lagliga bestämmelser eller i samband med orderuppgiftsbehandling. Om andra webbanalysverktyg används inom Force8 är processen för datainsamling i princip densamma. Du kan förhindra Google från att samla in data som genereras av cookies och relatera till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och från att behandla dessa data av Google genom att klicka på följande länk (http: // tools .google.com / dlpage / gaoptout? hl = de) ladda ner och installera det tillgängliga plugin-programmet för webbläsaren. Du hittar mer information om Google Analytics och dataskydd på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de eller http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

11 Sociala plug-ins

Vår webbplats använder sociala plug-ins, t.ex. från Facebook, Twitter, LinkedIn, Xing eller Google. Plugins är markerade med leverantörens logotyp och kan t.ex. Gilla-knappar eller en Google-knapp eller Twitter-knapp. När du besöker vår webbplats som innehåller ett sådant plugin upprättar din webbläsare en direkt anslutning till leverantörens datorer. Innehållet i plugin-programmet överförs direkt till din webbläsare från erbjudandesidan, som integrerar det på webbplatsen. Genom att integrera plug-ins får leverantören den information som du har besökt vår webbplats. Om du är inloggad hos leverantören samtidigt kan leverantören tilldela besöket till din profil. Om du interagerar med plug-ins, till exempel, klicka på Gilla-knappen eller lämna en kommentar – överförs relevant information direkt från din webbläsare till leverantören och lagras där. Om du inte vill att leverantören ska samla in data om dig via vår webbplats måste du logga ut från leverantören innan du besöker vår webbplats. Även när du är utloggad samlar leverantörerna anonymiserad data via sociala plugins och sätter dig en cookie. Om du loggar in hos leverantören vid ett senare tillfälle kan dessa uppgifter tilldelas din profil. Syftet och omfattningen av datainsamlingen och vidare bearbetning av dina uppgifter av leverantören samt dina relaterade rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet finns i leverantörens dataskyddsinformation.

12 rättslig grund för behandling

Art.6 I tände. en DS-GVO tjänar vårt företag som den rättsliga grunden för bearbetning som vi får samtycke för ett specifikt bearbetningsändamål. Om behandling av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i, vilket är fallet, till exempel vid behandling som är nödvändig för leverans av varor eller tillhandahållande av andra tjänster eller ersättning, baseras behandlingen på Art.6 I tände. b GDPR. Detsamma gäller för bearbetning som krävs för att genomföra åtgärder före kontrakt, till exempel vid förfrågningar om våra produkter eller tjänster. Om vårt företag är föremål för en rättslig skyldighet som kräver behandling av personuppgifter, till exempel för att uppfylla skatteförpliktelser, är behandlingen baserad på artikel 6 I lit. c GDPR. I sällsynta fall kan det vara nödvändigt att behandla personuppgifter för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen. Detta skulle till exempel vara fallet om en besökare i vårt företag skadades och hans namn, ålder, sjukförsäkringsuppgifter eller annan viktig information måste överföras till en läkare, sjukhus eller annan tredje part. Då skulle behandlingen baseras på artikel 6 I lit. d GDPR är baserade. I slutändan kan bearbetningsarbeten baseras på artikel 6 I lit. f GDPR. Bearbetning som inte omfattas av någon av de ovan nämnda rättsliga grunderna baseras på denna rättsliga grund om behandlingen är nödvändig för att skydda ett legitimt intresse hos vårt företag eller tredje part, förutsatt att den registrerades intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte har företräde. Vi har särskilt tillåtelse att utföra sådan bearbetning eftersom de specifikt har nämnts av den europeiska lagstiftaren. I detta avseende ansåg han att ett berättigat intresse kunde antas om den berörda personen är en kund hos den ansvariga personen (skäl 47 mening 2 GDPR).

13 Legitima intressen i behandlingen som eftersträvas av den registeransvarige eller en tredje part

Om behandlingen av personuppgifter baseras på artikel 6 I lit. f DS-GVO är vårt legitima intresse av att bedriva vår verksamhet till förmån för alla våra anställdas och våra aktieägares välbefinnande.

14 Varaktighet för vilken personuppgifter lagras Kriteriet för lagring av personuppgifter är respektive lagstadgad lagringstid.

Efter att tidsfristen har löpt ut raderas relevanta uppgifter rutinmässigt, förutsatt att det inte längre krävs för att fullfölja eller initiera ett kontrakt.

15 Lagliga eller avtalsmässiga bestämmelser för tillhandahållande av personuppgifter; Nödvändighet för ingående av kontraktet; Skyldighet för den registrerade att tillhandahålla personuppgifterna; möjliga konsekvenser av bristande avsättning

Vi förklarar för dig att tillhandahållandet av personuppgifter delvis krävs enligt lag (t.ex. skatteregler) eller också kan härröra från avtalsbestämmelser (t.ex. information om avtalspartnern). För att ingå ett avtal kan det ibland vara nödvändigt för den registrerade att förse oss med personuppgifter som vi därefter måste behandla. Till exempel är den registrerade skyldig att förse oss med personuppgifter när vårt företag ingår ett avtal med dem. Underlåtenhet att tillhandahålla personuppgifter skulle innebära att avtalet med den berörda personen inte kunde ingås. Innan den berörda personen lämnar personuppgifter måste den berörda personen kontakta en av våra anställda. Vår anställd förklarar för den berörda personen från fall till fall om tillhandahållandet av personuppgifter krävs enligt lag eller avtal eller är nödvändigt för ingåendet av avtalet, om det finns en skyldighet att tillhandahålla personuppgifterna och vilka konsekvenser underlåtenheten att tillhandahålla personuppgifterna skulle ha.

16 Förekomsten av automatiserat beslutsfattande

Vi använder inte automatiskt beslutsfattande.

17 Aktualitet och ändringar av denna dataskyddsdeklaration

Om enskilda delar av detta avtal är ineffektiva påverkar detta inte giltigheten av resten av avtalet. På grund av den vidare utvecklingen av vår webbplats och erbjudanden på den eller på grund av ändrade juridiska eller officiella krav kan det vara nödvändigt att ändra denna dataskyddsdeklaration. Den aktuella dataskyddsdeklarationen kan när som helst hämtas och skrivas ut på www.myice.hockey.

Denna dataskyddsdeklaration gäller från och med den 4 mars 2019